podrecznik.edu.pl ePodrecznik | konwertujemy tradycyjne podreczniki i wydawnictwa multimedialne w epodrecznik

podrecznik.edu.pl
Title: ePodrecznik | konwertujemy tradycyjne podreczniki i wydawnictwa multimedialne w epodrecznik
Keywords:
Description: ePodrecznik - zmieniamy tradycyjne podreczniki i wydawnictwa multimedialne w nowoczesne e-podreczniki
podrecznik.edu.pl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. podrecznik.edu.pl has 43% seo score.

podrecznik.edu.pl Information

Website / Domain: podrecznik.edu.pl
Website IP Address: 193.106.106.1
Domain DNS Server: ns2.nameserverus2.com,ns1.nameserverus2.com

podrecznik.edu.pl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

podrecznik.edu.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

podrecznik.edu.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 12 Aug 2016 18:19:29 GMT
Server LiteSpeed

podrecznik.edu.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

podrecznik.edu.pl Traffic Sources Chart

podrecznik.edu.pl Similar Website

Domain Site Title
peziol.pl Piekarnia P?zio? w Lublinie - Pieczywo tradycyjne, wyroby regionalne
maszynkidogolenia.pl Najlepsze maszynki do golenia w 2016 elektryczne oraz tradycyjne
didakta.pl Didakta - Multimedialne programy edukacyjne dla szkó? podstawowych i gimnazjów
rzutniki.com Sklep Rzutniki i Projektory: ekrany projekcyjne, projektory multimedialne, lampy, akcesoria
podreczniki-szkolne.com Podreczniki-szkolne.com :: Podr?czniki do szkó? podstawowych, gimnazjów, liceów, szkó? zawodowych i...
egzamer.pl Podr?czniki i ?wiczenia WSiP - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
wsip.pl Podr?czniki i ?wiczenia WSiP - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
maileg.pl Maileg Polska. Oryginalne i tradycyjne duńskie zabawki
arcus-lucznictwo.pl ARCUS - ?ucznictwo i rzemios?o tradycyjne
piwniczkababuni.pl Piwniczka Babuni | Naturalne i Tradycyjne Przetwory

podrecznik.edu.pl Alexa Rank History Chart

podrecznik.edu.pl aleax

podrecznik.edu.pl Html To Plain Text

ePodrecznik | konwertujemy tradycyjne podreczniki i wydawnictwa multimedialne w epodrecznik Start Konwersja podr?czników Platforma edukacyjna O nas Zespó? i Za?o?yciele O Projekcie Kontakt Pomagamy wydawnictwom edukacyjnym w przekszta?ceniu ich podr?czników w format cyfrowy. Dla wydawców Platforma edukacyjna - przyjazny serwis wspomagaj?cy prowadzenie lekcji Dla Uczniów i Nauczycieli Blog Matematyka ju? dost?pna w epodreczniki.pl Pierwsze materia?y w epodrecznik.pl ju? dost?pne ORE opublikowa?o pilota?ow? cz??? materia?u edukacyjnego do darmowych epodreczników, firmowanych przez MEN. Materia?y, w prostej i przyst?pnej wi?cej ? Czym ró?ni si? wydawnictwo multimedialne od e-podr?cznika? Gdy pyta si? nauczycieli, uczniów czy nawet wydawnictwa o to czym jest e-podr?cznik, odpowied? zwykle przypomina bardziej opis wydawnictwa multimedialnego. wi?cej ? Publikacje Platforma podr?cznik.edu.pl w chmurze IBM Softlayer zwi?kszy mo?liwo?ci korzystania z e-podr?czników E-podr?czniki w chmurze zapewni? uczniom bezpieczny dost?p do materia?ów edukacyjnych. wi?cej ? edunews.pl: Nowe technologie w szkole, pomagaj? czy przeszkadzaj?? Ta analiza przygotowana przez Instytut Badań Edukacyjnych powinna zastanowi? ka?dego rodzica i nauczyciela. Uczniowie pozbawieni technologicznych zdobyczy osi?gaj? s?absze wyniki, ale te? s?absi s? ci, którzy w nadmiarze korzystaj? z komputera, tabletu, komórki czy Internetu. Czy nowoczesne technologie pomagaj? w nauce? Zdania naukowców s? w tej sprawie od dawna podzielone. Nowych argumentów dostarcza ostatnie mi?dzynarodowe badanie umiej?tno?ci 15-latków (PISA). wi?cej ? Facebook POMAGAMY TWORZY? E-PODRECZNIKI NOWEJ GENERACJI Tworzymy e-podr?czniki nowej generacji, w technologii identycznej do powstaj?cych, darmowych e-podr?czników MEN Reprezentujesz wydawnictwo szkolne, masz podrecznik lub wydawnictwo multimedialne? Pomo?emy dostosowa? je do zmian jakie nast?pi? po wprowadzeniu darmowego e-podr?cznika MEN. Krok 1 Wydawnictwo dostarcza tradycyjny drukowany podr?cznik lub wydawnictwo multimedialne na CD-ROM Krok 2 Konwertujemy materia?y do nowej generacji formatów, dost?pnych "w chmurze" Krok 3 Dodajemy mo?liwo?? edycji, podkre?lania, zaznaczania, dzielenia si? Krok 4 Udost?pniamy nauczycielom i uczniom w dowolnej przegl?darce, w formacie e-podrecznika Jeste? wydawc?? Skontaktuj si? z nami Czym ró?ni? si? e-podr?czniki od wydawnictw multimedialnych? Dowiedz si? wi?cej CO TO JEST E-PODR?CZNIK NOWEJ GENERACJI Jak interaktywny serwis internetowy z tre?ciami multimedialnymi Ze wzgl?du na tryb on-line (wymian? danych), umo?liwia uczniom interakcj? niedost?pn? w ramach obecnych multimediów na CD – ROM Opcjonalnie umo?liwia uczniowi, innym uczniom, nauczycielowi i rodzicom wspóln? prac? i ?ledzenie wyników Uruchamia si? na ka?dym urz?dzeniu (na przegl?darce) komputer PC, laptop, Tablet, Smartfon, Poprzez pod??czenie do internetu (opcjonalnie tak?e off-line) Nie wymaga CD-ROM, USB, instalacji Flash'a Jeste? wydawc?? Skontaktuj si? z nami Czym ró?ni? si? e-podr?czniki od wydawnictw multimedialnych? Dowiedz si? wi?cej DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPó?PRACOWA? Ca?kowicie odci??amy wydawnictwa w kwestiach technologii i dystrybucji e-podreczników Jeste?my niezale?nym partnerem wydawnictw, a nie ich konkurentem. Nie wydajemy w?asnych tre?ci. Odci??amy ca?kowicie od wysi?ków zwi?zanych z IT Pomagamy wydawnictwom przej?cie "such? stop?" przez rewolucyjne zmiany w technologii, które wyeliminuj? m.in. CD-ROMy, Flash'a Minimalizacja kosztow wydawnictwa (Nasza us?uga od A do Z) - wysokie koszty zw. z technologi? rozk?adaj? si? na wiele wydawnictw Pomagamy w wykorzystaniu szansy zw. z wprowadzeniem darmowych e-podreczników przez MEN Nie tylko digitalizujemy, ale pomo?emy w kolejnym, strategicznym kroku - dystrybucji i sprzeda?y, na naszej niezale?nej na rynku platformie edukacyjnej Jeste? wydawc?? Skontaktuj si? z nami Czym ró?ni? si? e-podr?czniki od wydawnictw multimedialnych? Dowiedz si? wi?cej O nas O Projekcie Dlaczego my? Kontakt ePodr?czniki Platforma edukacyjna Konwersja podr?czników Ile to kosztuje wydawnictwo ? Copyright 2013 Wydawnictwa Cyfrowe. All Rights Reserved.

podrecznik.edu.pl Whois

Domain Name: PODRECZNIK.EDU.PL