podrecznik.edu.pl ePodrecznik | konwertujemy tradycyjne podreczniki i wydawnictwa multimedialne w epodrecznik

podrecznik.edu.pl
Title: ePodrecznik | konwertujemy tradycyjne podreczniki i wydawnictwa multimedialne w epodrecznik
Keywords:
Description: ePodrecznik - zmieniamy tradycyjne podreczniki i wydawnictwa multimedialne w nowoczesne e-podreczniki
podrecznik.edu.pl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. podrecznik.edu.pl has 43% seo score.

podrecznik.edu.pl Information

Website / Domain: podrecznik.edu.pl
Website IP Address: 193.106.106.1
Domain DNS Server: ns2.nameserverus2.com,ns1.nameserverus2.com

podrecznik.edu.pl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

podrecznik.edu.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

podrecznik.edu.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 12 Aug 2016 18:19:29 GMT
Server LiteSpeed

podrecznik.edu.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

podrecznik.edu.pl Traffic Sources Chart

podrecznik.edu.pl Similar Website

Domain Site Title

podrecznik.edu.pl Alexa Rank History Chart

podrecznik.edu.pl aleax

podrecznik.edu.pl Html To Plain Text

ePodrecznik | konwertujemy tradycyjne podreczniki i wydawnictwa multimedialne w epodrecznik Start Konwersja podr?czników Platforma edukacyjna O nas Zespó? i Za?o?yciele O Projekcie Kontakt Pomagamy wydawnictwom edukacyjnym w przekszta?ceniu ich podr?czników w format cyfrowy. Dla wydawców Platforma edukacyjna - przyjazny serwis wspomagaj?cy prowadzenie lekcji Dla Uczniów i Nauczycieli Blog Matematyka ju? dost?pna w epodreczniki.pl Pierwsze materia?y w epodrecznik.pl ju? dost?pne ORE opublikowa?o pilota?ow? cz??? materia?u edukacyjnego do darmowych epodreczników, firmowanych przez MEN. Materia?y, w prostej i przyst?pnej wi?cej ? Czym ró?ni si? wydawnictwo multimedialne od e-podr?cznika? Gdy pyta si? nauczycieli, uczniów czy nawet wydawnictwa o to czym jest e-podr?cznik, odpowied? zwykle przypomina bardziej opis wydawnictwa multimedialnego. wi?cej ? Publikacje Platforma podr?cznik.edu.pl w chmurze IBM Softlayer zwi?kszy mo?liwo?ci korzystania z e-podr?czników E-podr?czniki w chmurze zapewni? uczniom bezpieczny dost?p do materia?ów edukacyjnych. wi?cej ? edunews.pl: Nowe technologie w szkole, pomagaj? czy przeszkadzaj?? Ta analiza przygotowana przez Instytut Badań Edukacyjnych powinna zastanowi? ka?dego rodzica i nauczyciela. Uczniowie pozbawieni technologicznych zdobyczy osi?gaj? s?absze wyniki, ale te? s?absi s? ci, którzy w nadmiarze korzystaj? z komputera, tabletu, komórki czy Internetu. Czy nowoczesne technologie pomagaj? w nauce? Zdania naukowców s? w tej sprawie od dawna podzielone. Nowych argumentów dostarcza ostatnie mi?dzynarodowe badanie umiej?tno?ci 15-latków (PISA). wi?cej ? Facebook POMAGAMY TWORZY? E-PODRECZNIKI NOWEJ GENERACJI Tworzymy e-podr?czniki nowej generacji, w technologii identycznej do powstaj?cych, darmowych e-podr?czników MEN Reprezentujesz wydawnictwo szkolne, masz podrecznik lub wydawnictwo multimedialne? Pomo?emy dostosowa? je do zmian jakie nast?pi? po wprowadzeniu darmowego e-podr?cznika MEN. Krok 1 Wydawnictwo dostarcza tradycyjny drukowany podr?cznik lub wydawnictwo multimedialne na CD-ROM Krok 2 Konwertujemy materia?y do nowej generacji formatów, dost?pnych "w chmurze" Krok 3 Dodajemy mo?liwo?? edycji, podkre?lania, zaznaczania, dzielenia si? Krok 4 Udost?pniamy nauczycielom i uczniom w dowolnej przegl?darce, w formacie e-podrecznika Jeste? wydawc?? Skontaktuj si? z nami Czym ró?ni? si? e-podr?czniki od wydawnictw multimedialnych? Dowiedz si? wi?cej CO TO JEST E-PODR?CZNIK NOWEJ GENERACJI Jak interaktywny serwis internetowy z tre?ciami multimedialnymi Ze wzgl?du na tryb on-line (wymian? danych), umo?liwia uczniom interakcj? niedost?pn? w ramach obecnych multimediów na CD – ROM Opcjonalnie umo?liwia uczniowi, innym uczniom, nauczycielowi i rodzicom wspóln? prac? i ?ledzenie wyników Uruchamia si? na ka?dym urz?dzeniu (na przegl?darce) komputer PC, laptop, Tablet, Smartfon, Poprzez pod??czenie do internetu (opcjonalnie tak?e off-line) Nie wymaga CD-ROM, USB, instalacji Flash'a Jeste? wydawc?? Skontaktuj si? z nami Czym ró?ni? si? e-podr?czniki od wydawnictw multimedialnych? Dowiedz si? wi?cej DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPó?PRACOWA? Ca?kowicie odci??amy wydawnictwa w kwestiach technologii i dystrybucji e-podreczników Jeste?my niezale?nym partnerem wydawnictw, a nie ich konkurentem. Nie wydajemy w?asnych tre?ci. Odci??amy ca?kowicie od wysi?ków zwi?zanych z IT Pomagamy wydawnictwom przej?cie "such? stop?" przez rewolucyjne zmiany w technologii, które wyeliminuj? m.in. CD-ROMy, Flash'a Minimalizacja kosztow wydawnictwa (Nasza us?uga od A do Z) - wysokie koszty zw. z technologi? rozk?adaj? si? na wiele wydawnictw Pomagamy w wykorzystaniu szansy zw. z wprowadzeniem darmowych e-podreczników przez MEN Nie tylko digitalizujemy, ale pomo?emy w kolejnym, strategicznym kroku - dystrybucji i sprzeda?y, na naszej niezale?nej na rynku platformie edukacyjnej Jeste? wydawc?? Skontaktuj si? z nami Czym ró?ni? si? e-podr?czniki od wydawnictw multimedialnych? Dowiedz si? wi?cej O nas O Projekcie Dlaczego my? Kontakt ePodr?czniki Platforma edukacyjna Konwersja podr?czników Ile to kosztuje wydawnictwo ? Copyright 2013 Wydawnictwa Cyfrowe. All Rights Reserved.

podrecznik.edu.pl Whois

Domain Name: PODRECZNIK.EDU.PL